Uhow.info

זכויות אזרח לחוק

דרישות ADAלגישה לתחבורה אן

דרישות ADAלגישה לתחבורה אן

Huntstock / DisabilityImages / הגטים אימג'ס התמצאות באופן עצמאי יהיה בלתי אפשרי עבור משתמשים בכיסא גלגלים, אם אפשרויות תחבורה היו נגישים לכיסאות גלגלים.הקונגרס מוכר הגבלת פוטנציאל זה כאשר חוקק את האמריקאים עם מוגבלויות Act, האוסרת על אפליה על בסיס נכות.זה חל על שתי סוכנויות תחבורה ציבור...

זכויות פולשיםבמרילנד

זכויות פולשיםבמרילנד

נטוש תמונת בניין על ידי סקוט סלאטרי מFotolia.com במדינת מרילנד, אין לי פולשי זכויות רבות לגבי התפוסה ממשיכה אם בעל קרקע אובייקטים ("מעשה בעל").מרילנד רואה את המעשה בעל להיות בקר החוקי של הרכוש וכל הפולשים להיות מסיגי גבול, אם לא המעשה-וו העוסק בשימוש פעיל של הנכס.פינוי פסול, לעומת זאת, ...